Aka­de­mi­scher Ka­len­der

Aka­de­mi­scher Ka­len­der

 • Aka­de­mi­scher Ka­len­der: 15. - 30. Juni 2024: So­Se24 | Rück­mel­dung zum Wi­Se24/25

  Mehr lesen

 • Aka­de­mi­scher Ka­len­der: 17. - 21. Juni 2024: So­Se24 | Prü­fungs­zeit PHA bei Stu­di­en­be­ginn vor WS 23/24

  Mehr lesen

 • Aka­de­mi­scher Ka­len­der: 05. Juli 2024: So­Se24 | Letz­ter Vor­le­sungs­tag

  Mehr lesen

 • Aka­de­mi­scher Ka­len­der: 08. - 19. Juli 2024: So­Se24 | Prü­fungs­zeit

  Mehr lesen

 • Aka­de­mi­scher Ka­len­der: 22. - 26. Juli 2024: So­Se24 | Pra­xis­block

  Mehr lesen

 • Aka­de­mi­scher Ka­len­der: 29. - 31. Juli 2023: So­Se24 | No­ten­ab­ga­be im Prü­fungs­amt

  Mehr lesen

 • Aka­de­mi­scher Ka­len­der: 20. - 22. August 2023: So­Se24 | No­ten­be­kannt­ga­be

  Mehr lesen

 • Aka­de­mi­scher Ka­len­der: 31. - 31. August 2021: So­Se24 | Se­mes­ter­en­de Som­mer­se­mes­ter

  Mehr lesen