• Aka­de­mi­scher Ka­len­der: 20. März 2023: So­Se23 | Vor­le­sungs­be­ginn Som­mer­se­mes­ter

  Mehr lesen

 • Aka­de­mi­scher Ka­len­der: 13. März 2023: So­Se23 | Ein­füh­rung der Stu­di­en­an­fän­ger:in­nen

  Mehr lesen

 • Aka­de­mi­scher Ka­len­der: 01. März 2023: So­Se23 | Se­mes­ter­be­ginn Som­mer­se­mes­ter

  Mehr lesen

 • Aka­de­mi­scher Ka­len­der: 28. Februar 2023: Wi­Se22/23 | Se­mes­ter­en­de Win­ter­se­mes­ter

  Mehr lesen

 • Aka­de­mi­scher Ka­len­der: 23. Februar 2023: Wi­Se22/23 | No­ten­be­kannt­ga­be

  Mehr lesen

 • Aka­de­mi­scher Ka­len­der: 09. Februar 2023: Wi­Se22/23 | No­ten­ab­ga­be im Prü­fungs­amt

  Mehr lesen

 • Aka­de­mi­scher Ka­len­der: 06. - 10. Februar 2023: Wi­Se22/23 | Pra­xis­block

  Mehr lesen

 • Aka­de­mi­scher Ka­len­der: 23. Januar - 03. Februar 2023: Wi­Se22/23 | Prü­fungs­zeit

  Mehr lesen

 • Aka­de­mi­scher Ka­len­der: 20. Januar 2023: Wi­Se22/23 | Letz­ter Vor­le­sungs­tag

  Mehr lesen

 • Aka­de­mi­scher Ka­len­der: 12. - 25. Januar 2023: Wi­Se22/23 | Rück­mel­dung zum Som­mer­se­mes­ter

  Mehr lesen